Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Hlavními akcionáři společnosti Vodakva jsou Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (VSOZČ) a SUEZ, francouzská společnost s mezinárodní působností v oblasti vodárenství.

 

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech 46,76% logo VSOZČ
SUEZ Environnement 49,78%  
ostatní 3,46%  

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Dobrovolný svazek rovnoprávných obcí

Dnes 93 členských obcí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech ( VSOZČ) spojuje jednotný model péče o vodovody a kanalizace. Počet členů VSOZČ se za 20 let existence více než zdvojnásobil. VSOZČ působí na území se 187 tis. obyvateli, které zasahuje do Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje. Členem VSOZČ se může stát obec, která vloží vodohospodářský infrastrukturní majetek do jeho hospodaření a je přijata valnou hromadou. Dobrovolnost členství je dána stanovami, které umožňují každé obci s obecním vodohospodářským majetkem ze sdružení vystoupit. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kde má každá obec jeden hlas. Valná hromada VSOZČ rozhoduje kromě jiného o ceně vodného a stočného a o investičních plánech.

Veřejná služba pod veřejnou kontrolou

Sdružení přeneslo provozní smlouvou starost o provozování, údržbu, opravy a také o rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací na provozní společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., ( Vodakva), ve které je jedním ze dvou řídících akcionářů. S druhým hlavním akcionářem, mezinárodní skupinou SUEZ, působící dlouhodobě v oboru vodovodů a kanalizací, má uzavřenou akcionářskou dohodu, která stanoví způsob hlasování a rozdělení funkcí v orgánech Vodakvy. VSOZČ tak ve spolupráci s druhým odborným akcionářem přímo ovlivňuje a kontroluje úroveň služeb a dohlíží na hospodaření Vodakvy. Také realizace investic, které jsou zajišťovány Vodakvou, je prostřednictvím účasti ve výběrových komisích pod kontrolou příslušných obcí.

Nejen provozní, ale i investiční solidarita

Veškeré příjmy VSOZČ, které tvoří nájemné od Vodakvy, výnosy z akcií ve Vodakvě a účelové investiční dotace, slouží k financování investic do vodovodů a kanalizací. Úplná vzájemná solidarita obcí, tedy nejen provozní, ale také investiční, umožňuje, bez negativních dopadů na rozpočty členských obcí, soustředit dostatek fi nančních prostředků na dostavbu chybějící vodárenské a kanalizační infrastruktury obcí. Investiční solidarita také podporuje optimální technicko-ekonomická řešení rozšiřováním skupinových vodovodů a výstavbou skupinových kanalizací s čistírnami odpadních vod pro více obcí. Majetek VSOZČ, v jeho pořizovací hodnotě, tak mohl vzrůst   z původní 1,2 mld. na 5,8 mld. Kč.

Skupina SUEZ

Francouzská společnost Lyonnaise des Eaux byla  první zahraniční společností v oblasti vodárenství, která začala na začátku 90.let působit v tehdejší ČSFR, později po jejím rozdělení v České a na konci 90.let rovněž ve Slovenské republice. Nejprve to souviselo s mezinárodní expanzí Lyonnaise des Eaux a později, po spojení společností SUEZ a Lyonnaise des Eaux v roce 1997, s budováním velké nadnárodní francouzsko-belgické skupiny SUEZ Lyonnaise des Eaux, která byla později přejmenována na SUEZ.

V polovině roku 2008 došlo ke spojení společnosti Gaz de France a SUEZ a vytvoření nové společnosti GdF SUEZ. Zároveň všechny environementální aktivity byly převedeny na nově vytvořenou společnost SUEZ environnement, později přejmenovanou na SUEZ, jejíž akcie byly uvedeny na pařížskou burzu.

SUEZ  je jednou z největších společností v oblasti tzv.“utilities“ a po celém světě zaměstnává téměř 80 000 zaměstnanců. Největším akcionářem SUEZ  je společnost ENGIE (dříve GdF SUEZ).
Společnosti SUEZ se během již skoro dvacetiletého působení na vodárenském trhu v ČR podařilo vstoupit do 10 vodárenských společností prakticky na celém území ČR. V současné době je po několika uskutečněných fúzích společnost  SUEZ přítomna celkem v pěti společnostech.

Jedná se o provozní společnosti působící ve velkých městech jako jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v Brně či Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. v Ostravě, nebo společnosti velkého či středně velkého typu působící ve venkovských regionech (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. v Karlovarském a Plzeňském kraji, Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. v Šumperku a okolí a Vodohospodářská společnost Benešov působící v Benešovském regionu).
Celkem společnosti, kde má SUEZ svůj majetkový podíl, zásobují přibližně 1,6 mil obyvatel České republiky pitnou vodou. Tímto se SUEZ řadí mezi dva největší privátní mezinárodní provozovatele v oblasti vodárenství v ČR.
Skupině SUEZ se podařilo v ČR za dobu svého působení vybudovat poměrně konsolidovanou skupinu vodárenských společností, které se postupně staly součástí velké nadnárodní skupiny SUEZ. Filozofií působení této skupiny v České republice bylo a do budoucna i nadále zůstane partnerství s městy, obcemi a průmyslovými podniky. Pouze takovéto partnerství, založené na budování rovnoprávných partnerských vztahů a na respektování místních podmínek a specifik spolu s poskytováním služeb na míru, je zárukou dlouhodobé přítomnosti na trhu. Toho je si skupina SUEZ vědoma a tuto filozofii chce také naplňovat a realizovat v každodenní práci svých zaměstnanců v jednotlivých společnostech patřících do této skupiny v České republice.

Oznámení