Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Využívání dešťové vody pro WC

Právní předpisy a technické normy k dané problematice:

Zákon o vodách v paragrafu 5 odstavec 3. uvádí "Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem4). Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby."

Současně vyhláška 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb. paragrafu 15, odstavec 3. uvádí. "Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému."Obdobný požadavek uvádí norma ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody v kap. 11.2.

Dále norma ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace v kap. 6.7 Retenční dešťové nádrže uvádí: „Retenční dešťové nádrže se zřizují pro zadržování a regulované odvádění srážkových vod z nemovitosti do povrchových vod (dešťové kanalizace) nebo stokové sítě jednotné soustavy v případech, kdy by odtok srážkových vod z nemovitosti překročil přípustný (povolený) odtok do vodního toku nebo kanalizace.“ Poznámka u kap. 3. 25, říká: „Pokud je retenční dešťová nádrž navíc opatřena zásobním prostorem, může sloužit také k akumulaci srážkových vod pro jejich další využití.“

Také musíme upozornit, že norma ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody v kap. 3.4 definuje užitkovou vodu jako: „vodu, která vyhovuje zdravotním požadavkům orgánů hygienické služby a technologickým požadavkům podle způsobu jejího užívání; s touto vodou může člověk přicházet do styku, ale nesmí ji používat k pití a pro přípravu potravin (viz. ČSN 75 0150); užitková voda není dodávána z vodovodů pro veřejnou potřebu.“ Dále tato norma v kap. 6.7.2 stanovuje: „Potrubí pro nepitnou vodu musí být vždy trvale označeno barevnou samolepící páskou umístěnou na trubkách nebo na tepelné izolaci nebo barevným nátěrem. Označení potrubí se provádí dle ČSN 13 0072. Při označování barvami se potrubí nepitné vody označuje bílou barvou. Uzavírací armatury na potrubí nepitné vody se musí podle druhu vody označovat nápisem „nepitná vody“, „provozní voda“ nebo „užitková voda“.“

Z předpisů vyplývá:

Z výše uvedeného je zřejmé, že dešťové vody je nezbytné zasakovat, zadržovat případně odvádět a ne je využívat k přivedení do vnitřních prostor rodinných domků a zde je propojovat s veřejným vodovodem.

Dále je zřejmé, že ke změně nakládání se srážkovými vodami a především pro jejich přivedení do stavby podléhající kolaudaci je nezbytné absolvovat nové stavební řízení a novou kolaudaci stavby.

Z výše uvedeného vyplývá, že je možné zavést do stavby užitkovou vodu, ale jen se souhlasem hygienické služby, která stanoví její jakost pro účel, ke kterému bude využívána.   

Ze zák. o vodovodech a kanalizacích vyplývá, že pokud bude užitková voda po použití odváděna veřejnou kanalizací, nedohodne-li se majitel objektu s provozovatelem kanalizace jinak, musí být vypouštěné množství odpadních vod měřeno zařízením schváleným vlastníkem resp. provozovatelem veřejné kanalizace a vybudovaným nákladem producenta odpadních vod.

Vlastník resp. provozovatel má právo omezit množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace z jiného zdroje, než je veřejný vodovod.  V případě využití srážkových vod proto, aby nedocházelo k obcházení povinnosti majitele nemovitosti likvidovat srážkové vody přednostně jiným způsobem než vypouštěním do veřejné kanalizace.
   
Pokud přesto bude majitel objektu využívat dešťovou vodu bez příslušného povolení dle stavebního zákona, souhlasného vyjádření orgánů hygienické služby a bez splnění podmínek provozovatele veřejného vodovodu a veřejné kanalizace, bude zákonnou povinností tohoto provozovatele tento objekt, příp. část zásobovanou nepitnou vodou, odpojit od veřejného vodovodu a kanalizace. Majitel stavby si pak bude muset jeho provoz zajistit v individuálním režimu, dle příslušných zákonných předpisů.

Oznámení