Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Pokračuje dostavba kanalizací

Projekty zahájené na jaře 2018

Štědrá - výstavba kanalizace

V květnu 2018 byla zahájena výstavba nového kanalizačního systému v obci Štědrá. Dosud byla ve Štědré odkanalizovaná pouze část obce s panelovými a bytovými domy, odpadní vody se z těchto domů sváděly do štěrbinové nádrže a poté odváděly přímo do potoka. V roce 2017 byla štěrbinová nádrž, která nezajišťovala požadovanou úroveň čištění, nahrazena novou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod s dostatečnou kapacitou, tak aby se na ni mohli napojit i další dosud neodkanalizované části obce. Kanalizace ve Štědré se bude stavět ve dvou etapách. V rámci první etapy se vyřeší odkanalizování východní části obce, celkem bude položeno necelých 800 m kanalizace. Druhá etapa by měla být zahájena v roce 2019. Výstavba nové čistírny ve Štědré byla dotačně podpořena Karlovarským krajem, kraj podpoří rovněž první etapu výstavby kanalizace. Dokončení první etapy se plánuje v říjnu 2018, celkové náklady stavby budou necelé čtyři miliony Kč, dotace Karlovarského kraje pokryje cca 1,1, milionů.

Staré Sedliště, Úšava – tlaková kanalizace

Dosud byla západní část obce Staré Sedliště a Úšava bez kanalizace, která by odváděla splaškové vody. Převážná část obyvatelstva v těchto lokalitách využívala k likvidaci splašků septiky s přepadem do dešťové kanalizace. Tato kanalizace je svými volnými výustěmi významným znečišťovatelem Sedlišťského potoka. Proto bylo rozhodnuto vybudovat zde novou kanalizační síť a napojit ji na obecní čistírnu odpadních vod, kde se čistí odpadní vody z ostatních částí Starého Sedliště. Vzhledem k rovinatému terénu byla pro tuto lokalitu vybrána technologie tzv. tlakové kanalizace, kdy se jednotlivé nemovitosti napojují na kanalizaci pomocí domovních čerpacích stanic odpadních vod. Technologii do těchto čerpacích stanic dodává zdarma provozní firma Vodakva.
Stavba tlakové kanalizace byla zahájena v květnu 2018. Celková délka kanalizace činí 1307 metrů a umožní napojení 52 nemovitostí (tj. 143 obyvatel) ve Starém Sedlišti a Úšavě. Akce je hrazena z prostředků Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a obce Staré Sedliště. Celkové náklady budou zhruba pět milionů, z toho 2,3 milionů pokryje dotace z Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Stavba bude dokončena do konce letošního roku.

Další plánované projekty

Do konce letošního roku by se měla také zahájit výstavba nové kanalizace v Otročíně, včetně místní části Brť. Dostavba kanalizace by měla pokračovat také v Abertamech. Na Rakovnicku se pak připravuje výstavba nového vodovodního a kanalizačního systému v obcích Městečko a Křivoklát, s využitím společných zdrojů i společné čistírny odpadních vod.

Oznámení