94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Investice v roce 2021

I přes ztížené podmínky způsobené pandemií covid-19 v letošním roce pokračují plánované investice do rozšiřování a obnovy veřejných vodovodů a kanalizací. Investice financuje Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech ze svých příjmů, tvořených z vodného a stočného, zisku Vodakvy i dalších dotací či příspěvků. Vodakva sdružení poskytuje kompletní technický i administrativní servis při přípravě projektů i jejich realizaci. Z vlastních prostředků pak Vodakva investuje do oprav a modernizace provozovaných vodárenských zařízení, zlepšování provozního zázemí (mechanizace, technika, dopravní protředky, nástroje, přístroje, IT technologie, provozní budovy...) či digitalizace provozu.

Městečko a Křivoklát se dočkají nového vodovodu i kanalizace

V roce 2021 bude pokračovat výstavba nového vodovodního a kanalizačního systému v Městečku, nové sítě se začnou stavět také v sousedním Křivoklátě. Zdrojem pitné vody pro obě obce budou dvě nové studně osazené čerpadly, které Vodakva v Městečku připravila již v roce 2019. Kanalizace bude tlaková, odpadní vody se budou svádět na novou čistírnu v Křivoklátě, uvedenou do provozu v roce 2017. Investice v obou obcích získala podporu MZe, v Městečku navíc dotačně přispěje Středočeský kraj.

V Nových Hamrech a Otročíně se postaví nová kanalizace s vlastní čistírnou

Pokračuje také výstavba kanalizačního systému s novou ČOV v Nových Hamrech. Nová zastřešená mechanicko-biologická čistírna bude umístěna na jihozápadním okraji obce a bude mít kapacitu 460 EO. V obci se položí celkem 4,4 km nové tlakové kanalizace, v další etapě se na novou čistírnu napojí i část obce s původní kanalizací. Nový tlakový kanalizační systém bude mít také Otročín, včetně jeho místí části Brti. I zde se postaví nová zastřešená mechanicko-biologická čistírna s kapacitou 400 EO. Celkem se v obci položí zhruba 6 km tlakové kanalizace. Oba projekty dotačně podpoří MZe.

Merklín se napojí na sousední Hroznětín

V roce 2021 se dále dokončí projekt napojení Merklína na vodovod a kanalizaci sousedního Hroznětína. Ve společné trase se zde položí nový vodovod, kterým se Merklín napojí na Oblastní vodovod Karlovarska, a kanalizační výtlak, jimž se budou odpadní vody čerpat na čistírnu v Hroznětíně. Původní úpravna s problematickým místním zdrojem i dožilá čistírna v Merklíně se tak budou moci odstavit. Objekty čistírny se využijí pro výstavbu jak čerpací stanice pro pitnou vodu, tak pro vodu odpadní. I tento projekt podpořilo MZe.

V K. Varech a Dalovicích se rozšíří kapacita vodojemů

V Karlových Varech se v roce 2021 dokončí výstavba nové komory vodojemu v Drahovicích (nad ulicí Hřbitovní) o objemu 900 m3, která významně zvýší zabezpečenost zásobování města na pravém břehu řeky Teplé (kde se nachází například i Karlovarská krajská nemocnice). Stejně jako každý rok bude i letos ve městě pokračovat také rekonstrukce vodovodů a kanalizací, v souvislosti s opravami jednotlivých komunikací. S podporou Karlovarského kraje se ve Všeborovicích (část obce Dalovice) postaví nový vodojem se dvěma nádržemi a manipulační komorou o celkovém objemu 300 m3, který umožní lepší rozpásmování obce a zajistí dostatečný tlak v rozvodné síti, i v souvislosti s plánovaným rozvojem zástavby v této části Dalovic.

Pokračují investice do modernizace provozovaných úpraven

V roce 2020 získala úpravna Myslivny novou střechu, opravila se hala usazovacích nádrží, rekonstruovaly se vstupní prostory úpravny a sociální zázemí pracovníků. V letošním roce se pak dokončí výměna pláště úpravny a začne se připravovat modernizace technologie úpravy. Stavební úpravy se zahájily také na úpravně vody Žlutice, kde se přestaví vstupní prostory i sociální zázemí. V roce 2021 se také začne připravovat instalace ultrafiltrační jednotky na úpravně.

V Tachově se zahájí výstavba regionální sušárny kalů

Na čistírně v Tachově se v roce 2021 zahájí výstavba druhé regionální sušárny kalů, která bude sloužit ke zpracování kalů z regionu okresu Tachov. Sušárna využívá moderní a v ČR unikátní technologii nízkoteplotního sušení kalů, první byla postavena již v roce 2016 v Karlových Varech. Sušením se nejen výrazně sníží objem produkovaných čistírenských kalů, ale navíc se zajistí jejich hygienizace. Sušený granulát z kalů se tak bude moci využít jako surovinový zdroj, například ve stavebnictví či pro výrobu energií. Po dokončení projektu, které se plánuje do roku 2022, bude zajištěno sušení kalů pro celé provozované území Vodakvy.

V dalších okrajových částech obcí se dostaví chybějící kanalizace či vodovod

I v letošním roce bude pokračovat dostavba kanalizací v dosud neodkanalizovaných částech obcí, s využitím moderních úsporných tlakových systémů, například v Novém Zvolání (napojení na kanalizaci Vejprt), Okrouhlém Hradišti (napojení na Konst. Lázně), Květnové (napojení na Ostrov) a Těchlovicích (napojení na Stříbro). Novou kanalizaci bude mít také Obora, včetně Horní a Dolní Výšiny, které se napojí na kanalizaci Halže. Na většinu z těchto investic se podařilo získat dotaci z krajů či MZe. Dostavba vodovodu a kanalizace se plánuje také v Radošově u Kyselky (levý břeh) či Brance u Halže, pokračovat budou další etapy výstavby kanalizace ve Štědré a vodovodu v Bublavě.

Pokračuje rozšiřování skupinových vodovodů

S podporou Karlovarského kraje se v roce 2021 dokončí nový 1,7 km dlouhý vodovod z Velichova do Vojkovice, kterým se Vojkovice (včetně jejich části Jakubova) napojí na Oblastní vodovod Karlovarska. Rozšiřovat by se měly také další skupinové vodovody - žlutický do Nahořečic u Valče, stříbrský do Lhoty u Stříbra a tachovský do Mchova u Starého Sedliště.

Více informací o jednotlivých projektech na www.vsozc.cz

Oznámení