Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Motto společnosti: „Odpovědně mezi přírodou a člověkem“

Zásady společnosti:

Spolehlivě

 • Zajišťujeme nepřetržitě dostatek pitné vody pro třicet tisíc odběrných míst.
 • Trvale odvádíme a čistíme odpadní vody od více než dvaceti tisíc objektů.
 • Pečujeme o svěřený vodohospodářský majetek v pořizovací hodnotě více než 6 miliard Kč a průběžně zlepšujeme jeho stav.
 • Zaměstnanci osobně odpovídají za zajištění profesionální úrovně služeb poskytovaných společností a jejich trvalé zlepšování.

Odborně

 • Našimi zaměstnanci jsou odborně připravení specialisté, kteří si zvyšují svou kvalifikaci.
 • Jsme vybaveni dostatkem moderní mechanizace, dopravních prostředků a komunikační techniky.
 • Kromě provozu také rozvíjíme vodovody a kanalizace v provozovaných obcích.
 • Zajišťujeme stavební i montážní práce a dodávku strojní a elektro technologie.
 • Využíváme znalosti celosvětově působící skupiny SUEZ.

Úsporně

 • Hospodaříme pod kontrolou obcí, členů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.
 • Snižujeme náklady na provoz automatizací technologických objektů, optimalizací technologických procesů a optimálním využíváním kapacity zařízení pro zásobování pitnou vodou a pro odkanalizování.
 • Udržujeme ceny vodného a stočného a dalších služeb pod průměrem České republiky.

Ekologicky                           

 • Dodávaná pitná voda splňuje všechny zákonné a jiné požadavky na kvalitní pitnou vodu.
 • Plníme všechny úředně stanovené limity na kvalitu vypouštění vyčištěných odpadních vod do životního prostředí.
 • Pravidelně kontrolujeme vlivy našich činností na životní prostředí a zajišťujeme prevenci znečištění.
 • Všichni naši zaměstnanci se snaží omezovat dopad činností společnosti na životní prostředí.
 • Šetříme energiemi a nenahraditelnými přírodními zdroji.

Bezpečně

 • Plníme všechny zákonné normy, právní a jiné požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Dbáme na ochranu zdraví a životů zaměstnanců, spolupracovníků, ostatních osob na pracovištích i okolního obyvatelstva při provádění všech činností jak ve stálých objektech, tak při stavební činnosti.
 • Určujeme možná rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a snažíme se neustále snižovat jejich nebezpečí.
 • Trvale zajišťujeme režim havarijní připravenosti a reakce na možné mimořádné události.
 • Zaměstnanci se prostřednictvím svých zástupců aktivně účastní všech témat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Společnost se hlásí k etické chartě SUEZ

Oznámení