Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (dále jen Vodakva) vznikla po privatizaci státního podniku 1. 1. 1994. Její tradice však sahá až do roku 1882, kdy byl založen první karlovarský městský vodárenský podnik. Společnost od svého založení značně rozšířila působnost v regionu. V současnosti zajišťuje na základě smlouvy provozování, údržbu, obnovu a také rozvoj zařízení pro zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čistění odpadních vod pro téměř sto měst a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, z nichž většina jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Toto sdružení vzniklo v roce 1993 s cílem zajistit provozování a rozvoj vodního hospodářství, od té doby se počet jeho členů více než zdvojnásobil. Sdružení je založeno na vzájemné solidaritě obcí, členské obce rozhodují o ceně vodného a stočného a o investičních plánech, které zajišťuje Vodakva. Sdružení je správcem vodohospodářské infrastruktury a má s Vodakvou uzavřenou dlouhodobou "Smlouvu o nájmu části podniku a provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících". Sdružení je zároveň jedním z hlavních akcionářů Vodakvy, druhým hlavním akcionářem je společnost SUEZ, s mezinárodní působností v oblasti vodárenství a nakládání s odpady. Oba akcionáři se společně podílejí na řízení a kontrole provozní společnosti.

Vodakva zajišťuje zásobování kvalitní pitnou vodou pro 189 000 obyvatel západních Čech. V její správě je 27 úpraven pitné vody, 1580 km vodovodní sítě, 80 čistíren odpadních vod a 780 km kanalizací. Vedle hlavní činnosti, tedy péče o provoz a rozvoj pronajatých zařízení, Vodakva zajišťuje pro zákazníky další služby v oblasti projektování a výstavby vodohospodářských zařízení, laboratorních rozborů vod, inspekce a rekonstrukce přípojek apod. 

Vodakva je rozdělena do 23 provozních středisek. O zajištění komplexních služeb, s ohledem na místní podmínky, se stará sedm vodovodních středisek a dvě kanalizační. Tato střediska jsou vybavena potřebnou technikou i dopravními prostředky, což umožňuje výrazně zkrátit dobu havarijních oprav a zároveň být co nejblíže zákazníkovi. Vodakva má v současnosti 560 zaměstnanců.

Oznámení