Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodakva pravidelně kontroluje kvalitu dodávané pitné vody od její úpravy až ke konečnému spotřebiteli, a to z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického. Hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost i rozsah prováděných kontrol jsou stanoveny vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. Kontrolní vzorky se odebírají na vstupu i výstupu úpraven pitné vody, ve vodojemech i v různých částech vodovodní sítě. Četnost vzorků a místa odběru závisí na dodávaném množství vody a počtu zásobovaných obyvatel. Celkem je v pitné vodě sledováno 60 – 70 ukazatelů.

Analýzy odebraných vzorků zajišťuje akreditovaná laboratoř Vodakvy na úpravně vody Březová, v prostorách vybavených moderními přístroji a špičkovou výpočetní technikou. Výsledky analýz jsou v elektronické podobě neprodleně předávány příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví. Tyto orgány také schvalují plány odběrů vzorků a provádí v rámci státního dozoru namátkové kontroly kvality dodávané pitné vody.

Informace dle §3a, odst. 9), zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Informace o jakosti dodávané pitné vody

Údaje o průměrné tvrdosti v jednotlivých provozovaných obcích a částech obcí najdete v informační mapě. Obsah dusičnanů je v hodnotách do 50 mg/l.

Průměrné výsledky chemických a biologických rozborů upravené vody za rok 2020 na najvětších úpravnách pitné vody

Údaje o chemických látkách a směsích používaných pro úpravu pitné vody

Pro úpravu pitné vody používá Vodakva na provozovaných úpravnách síran hlinitý,oxid uhličitý, vápno (vápenná voda) a chlornan sodný, případně další chemické látky vyjmenované ve Vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, Příloha č. 2

Posouzení rizik při úpravě a distribuci pitné vody

Posouzení rizik podle §3c, odst.1), písm. f) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, bylo zpracováno pro následující vodovody:

Název vodovodu Rok zpracování rizik Zjištěna nepřijatelná rizika
Lučiny 2018 NE
Skupinový vodovod Vojkovice-Jakubov 2019 NE
Albeřice 2019 NE
Sovolusky 2019 NE
Skupinový vodovod Benešovice - Svojšín 2019 NE
Pustověty 2019 NE
Lužná 2019 NE
Lišany 2019 NE
Tatrovice 2019 NE
Blatnice 2019 NE
Boněnov 2020 NE
Bonětičky 2020 NE
Nová Ves 2020 NE
Kladská 2020 NE
Prameny 2020 NE
Pláň 2020 NE
Branka prameniště 2020 NE
Branka obec 2020 NE
Skupinový vodovod Myslivny-Jáchymov_Boží Dar 2020 NE
Skupinový vodovod Karlovy Vary - Ostrov - chodov - Horní Slavkov 2020 NE
Cebiv 2020 NE

Rizika pro ostatní provozované vodovody se aktuálně zpracovávají.

Oznámení