Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Investice 2018

Prezentace vybraných investic do vodovodů a kanalizací a zlepšování provozních služeb v roce 2018

Na Karlovarsku se v roce 2018 investovalo do rozšiřování žlutického skupinového vodovodu. Nově se na něj napojily Kojšovice a Krásný Hrad, místní části Toužimi. V rámci projektu, podpořeného dotací z Karlovarského kraje, se vybudovaly necelé čtyři km vodovodních řadů. Vyřešily se tím problémy s nedostatkem vody z dosud využívaných studní. Žlutický vodovod se rozšířil také do Pšova, včetně jeho místních částí Močidlec a Kobylé. Nový přivaděč do Pšova, dlouhý 3,3 km, se napojil na žlutický systém ve Zbraslavi. Po jeho dokončení se mohl odstavit dosud využívaný vrt v Močidlci, jehož kvalita i vydatnost byly velmi kolísavé. V roce 2018 se také zahájily práce na napojení Ratiboře a Veselova, místních částí Žlutic, na žlutický vodovod. Mezi Žluticemi, Veselovem, Verušicemi a Ratiboří bude položeno zhruba osm kilometrů nových vodovodních řadů. Projekt bude pokračovat v roce 2019, dotačně ho podpoří MZE.

V roce 2018 pokračovaly také investice do dostavby kanalizací. Dokončila se první etapa výstavby nového kanalizačního systému v obci Štědrá. Již v roce 2017 zde byla přestavěna původní štěrbinová nádrž, do které se sváděly odpadní vody z části obce s panelovými a bytovými domy, nahrazena mechanicko-biologickou čistírnou s dostatečnou kapacitou, tak aby se na ni mohly napojit i další dosud neodkanalizované části obce. Kanalizační systém se ve Štědré staví ve dvou etapách. V rámci první etapy se vyřešilo odkanalizování východní části obce, západní část by se měla odkanalizovat v rámci druhé etapy v roce 2019. Výstavbu nové čistírny i první etapu kanalizace dotačně podpořil Karlovarský kraj. V roce 2018 byla také zahájena další etapa dostavby kanalizace v Abertamech, která bude pokračovat v roce 2019.

Investovalo se také do zlepšování čištění odpadních vod. V obci Močidlec byly původně splašky sváděny do septiku, který nezajišťoval dostatečnou úroveň čištění odpadních vod. Tento septik byl v roce 2018 nahrazen moderní mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod, projekt dotačně podpořil Karlovarský kraj. V roce 2018 byla také zahájena modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Stružné. V rámci projektu se vystaví nová čistírenská linka se zvětšeným a modernizovaným biologickým stupněm a rozšíří se kapacita kalového hospodářství. Čistírna bude také kompletně automatizovaná. Projekt bude dokončen v roce 2019, dotačně ho podpoří Ministerstvo zemědělství ČR

V roce 2018 dále pokračovaly investice do rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí v Karlových Varech, v souladu s plánovaným opravami povrchů komunikací. Rekonstrukcí prošly vodovody v ulicích Pražská, Žižkova, Varšavská, Kysibelská, Východní či Ondříčkova a dále části vodovodů v Počernech, Rosnicích či Sedleci. V ulicích Závodu Míru a Luční Vrch se opravila kanalizace, a to s využitím moderních bezvýkopových technologií. Tyto technologie jsou nejen úspornější a rychlejší, ale také ohleduplnější vůči okolí. Vyžadují totiž minimální zásahy do komunikací a neomezují příliš dopravu a provoz ve městě. Rekonstrukce vodovodů a kanalizací s realizovaly také v dalších obcích.

Na úpravně vody Březová, zásobující pitnou vodou třetinu obyvatel Karlovarského kraje, byla v roce 2018 instalována nová technologie elektrochlorace. Tato technologii zajistí výrobu desinfekčního prostředku přímo na místě elektrolýzou z roztoku potravinářské soli a nahradí tak dřívější dávkování plynného chloru, které s sebou přinášelo bezpečnostní rizika.

Také na Tachovsku se v roce 2018 investovalo do rozšiřování a propojování vodovodů. Na konci roku 2018 se s dotační podporou MZE dokončila výstavba nového přivaděče do Svojšína, kterým se vyřešilo zásobování celé oblasti pitnou vodou. Svojšín, Řebří, Nynkov i Holyně byly dosud zásobovány ze společného podzemního zdroje. Jeho vydatnost však byla nedostatečná, především v letním období. Proto bylo navrženo posílit tento zdroj o prameniště Pražka, které se dosud využívalo pouze pro obec Benešovice. Z Benešovic se vybudoval nový čtyři kilometry dlouhý vodovodní přivaděč. Součástí projektu byla také výměna strojní technologie v čerpací stanici Pražka a úpravy vystrojení vodojemů Lom a Svojšín. Na nový přivaděč se po jeho dokončení napojí také Lom u Stříbra, bude na něm připravena i odbočka pro budoucí napojení osady Pražka. Do budoucna se jako konečné řešení plánuje napojit celý tento nový systém na skupinový vodovod Stříbro.

Nový vodovodní přivaděč se vybudoval také z Tisové do Jemnice. I tato část obce se tak napojila na tachovský skupinový vodovod a původně využívaný místní zdroj s kolísavou kvalitou mohl být odstaven. V rámci projektu se zároveň vyřešilo i čištění odpadních vod z jemnické kanalizace. Původní septik byl přebudován na čerpací stanici a v souběhu s novým vodovodem se položil nový kanalizační výtlak, kterým se budou odpadní vody přečerpávat na čistírnu odpadních vod v Tisové. Celý projekt byl dotačně podpořen Plzeňským krajem.

Další investice se týkaly dostavby kanalizací i zlepšování čištění odpadních vod. V roce 2018 bylo dokončeno kompletní odkanalizování Starého Sedliště. Západní část obce a jeho místní část Úšava byly dosud bez kanalizace. V rámci projektu se zde vybudoval nový tlakový kanalizační systém a napojil se na obecní čistírnu, kde se čistí odpadní vody z ostatních částí Starého Sedliště. Tlaková kanalizace je moderní technologie, kterou sdružení v současnosti preferuje pro dostavbu kanalizací. Má totiž daleko nižší investiční náklady a navíc zajistí důsledné oddělení odpadních vod od dešťových či podzemních a lépe tak vyhovuje současným legislativním požadavkům. Nemovitosti se na ni napojují pomocí samostatných domovních čerpacích stanic, čerpadla a související technologii do nich dodává zdarma provozní firma Vodakva. Projekt tlakové kanalizace byl podpořen dotací z Plzeňského kraje.

V roce 2018 byly dále s dotační podporou MZE zahájeny práce na výstavbě nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v Boru na sídlišti Vysočany. Nová čistírna vznikne přestavbou původní štěrbinové nádrže, která byla nevyhovující jak po stránce technické, tak provozní. Bude zastřešená a plně automatizovaná, biologické čištění bude řešeno kompaktním biologickým reaktorem, tvořeným aktivační a dosazovací nádrží. Součástí projektu je i nová vstupní podzemní čerpací stanice. Projekt bude dokončen v roce 2019.

Pokračovaly také investice do moderních technologií. Na úpravně vody Svobodka začaly práce na instalaci třetího stupně úpravy pitné vody - ultrafiltrační jednotky. Tuto moderní membránovou technologii začalo sdružení využívat před dvěma lety jako vůbec první v České republice na své největší úpravně Březová. Vzhledem k vynikajícím provozním výsledkům bylo rozhodnuto instalovat ji také na dalších velkých úpravnách sdružení. Ultrafiltrace využívá k filtrování vody membrány, které dokáží zachytit všechny nerozpuštění látky do velikosti bakterií a virů. Zajistí tak bezpečnou úpravu pitné vody i v případě zhoršení kvality využívané povrchové vody a umožní výrazně snížit množství chlóru dávkovaného pro hygienické zabezpečení vody v rozvodné síti. Instalaci ultrafiltrace na Svobodce zajišťuje Vodakva z větší části vlastními pracovníky a také se výrazně podílí na jejím financování. Její dokončení se plánuje do roku 2019.

 

 

 

Investice 2017

Na Karlovarsku se v roce 2017 realizovala řada projektů na zlepšení odvádění a čištění odpadních vod v menších obcích. Většina z těchto projektů byla podpořená dotací Karlovarského kraje či MZe. V Pšově se dokončila nová moderní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, která nahradila původní štěrbinovou nádrž. Obdobný projekt se realizoval ve Štědré, i zde byla původní štěrbinová nádrž, která nezajistila dostatečnou úroveň čištění odpadních vod, nahrazena novou mechanicko-biologickou čistírnou. Intenzifikace čištění odpadních vod se realizovala i v Tepličce. V obci byly původně na každém břehu Teplé dvě samostatné kanalizace zakončené septikem s přepadem do řeky. V rámci projektu byly obě kanalizace propojeny, jeden septik se přestavěl na čerpací stanici a v místě druhého pak byla vybudovaná moderní plně automatizovaná čistírna odpadních vod. Nová čistírna se postavila také ve Vrbici. Nahradila tak původní štěrbinovou nádrž, do které byla zaústěna část původní obecní kanalizační sítě. Navíc se v obci dostavěly i chybějící části kanalizace, tak aby byly veškeré odpadní vody ze stávající zástavby přivedeny do nové čistírny. Nová kanalizace se dokončila také v Mírové, Horách a Dražově.

Dále se investovalo do rozšiřování skupinových vodovodů a výstavby nových vodovodních sítí, opět s podporou MZe či kraje. Kvalitní pitné vody se dočkala Bublava, kde byly dokončeny poslední části nové vodovodní sítě, včetně nového vodojemu. Voda se do Bublavy přivádí ze sousedního německého Klingenthalu. Nová vodovodní síť se dokončila dále ve Vojkovicích i v jejich místní části Jakubově. Zatím je tato síť zásobena z místních podzemních zdrojů, do budoucna se plánuje napojení obce na karlovarský vodovod. Kvalitní zdroj pitné vody získala také Dlouhá Lomnice. Byl sem vystavěn nový přivaděč, kterým se tato část Bochova napojila na žlutický vodovodní systém. Původní místní nespolehlivý zdroj tak mohl být odstaven.

Projekty se týkaly i další optimalizace vodovodních sítí. Například pro posílení kapacity vodovodu v Háji u Loučné byl vystavěn nový přivaděč z Klínovce. Využilo se přitom původní potrubí určené v minulosti pro zásobení Klínovce z prameniště nad Hájem. Dokončila se také výstavba nového vodovodu z Tuhnic do Staré Role, který posílí kapacitu zásobování a zajistí náhradní trasu z pravého na levý břeh Ohře. V Horním Slavkově se pak postavila nová čerpací stanice a zlepšily se tím tlakové poměry ve vodovodu zásobujícím vězeňský areál.

Na Rakovnicku se v roce 2017 dokončila výstavba nové čistírny odpadních vod v Křivoklátě, která bude po realizaci plánované kanalizační sítě sloužit jak Křivoklátu, tak sousednímu Městečku.

Také na Tachovsku pokračovaly investice do zlepšování odvádění a čištění odpadních vod, opět s cílem co nejlépe využít již vybudovaných zařízení. Příkladem takovéto optimalizace je řešení odkanalizování Svobodky. Místo nákladné rekonstrukce nevyhovující místní čistírny byly odpadní vody ze Svobodky svedeny do areálu úpravny pitné vody, kde byl již v minulosti vystavěn výtlak do kanalizačního systému města Tachov. S podporou Plzeňského kraje byla v roce 2017 dokončena dostavba chybějící kanalizace ve východní části obce Tisová. Také se realizovala intenzifikace čistírny odpadních vod v Rozvadově, kterou se téměř ztrojnásobila její kapacita. Investovalo se i do rozvoje vodovodů, byl dokončen nový vodovodní řad pro lokalitu Svatá Anna a zahájila se výstavba nového přivaděče vody z Benešovic do Svojšína, kterým se posílí současný kapacitně nevyhovující podzemní zdroj a zajistí bezproblémové zásobování Svojšína a okolních vesnic pitnou vodou.

V roce 2009 byla dokončena první etapa rozšíření a modernizace čistírny odpadních vod v Tachově

Číst dál...

Oznámení