Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodné a stočné

Platba za služby poskytované v oblasti vody má dvě části – vodné a stočné. Vodné je úplata za pitnou vodu a za službu spojenou s její výrobou a jejím dodáním. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod.

U podnikatelů či u nemovitostí, které slouží  ke komerčním účelům, se navíc jako součást stočného fakturuje i srážková voda. Poplatky za ni se počítají z velikosti plochy střechy a ostatních ploch, které jsou odkanalizované do veřejné kanalizační sítě.

Pozn. : Pro likvidaci kalů ze septiků a žump se stanovují ceny zvlášť.

Dvousložkové vodné a stočné

Od roku 2002, kdy vstoupil v platnost Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb., účtuje Vodakva dle tohoto zákona vodné a stočné ve dvousložkové formě, a to na základě rozhodnutí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury provozované Vodakvou. Vodné a stočné má tak dvě části – pohyblivou složku a pevnou složku.

Výše pohyblivé složky se vypočítá na základě skutečně odebraného či odkanalizovaného množství vody, ceny jsou stanovené za jeden metr krychlový odebrané (odkanalizované) vody a jsou pro všechny odběratele stejné, ať už se jedná o domácnosti nebo tzv. ostatní odběratele. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce. Množství odvedených odpadních vod se stanoví na základě toho, kolik pitné vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě, případně z vlastních zdrojů odběratele. Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se množství dodané vody a odvedených odpadních vod pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon č. 274/2001 Sb.,prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb).

Výše pevné složky se určuje jako roční platba podle velikosti (jmenovitého průtoku) fakturačního vodoměru v připojené  nemovitosti. Pevná složka je určena k úhradě nákladů souvisejících s měřením, pravidelnými odečty vodoměrů, fakturací, výměnami či opravami vodoměrů a údržbou a opravami částí vodovodních a kanalizačních přípojek umístěných v pozemcích tvořících veřejné prostranství. Tyto činnosti musí být prováděny na základě Zákona o vodovodech a kanalizacích  a náklady s nimi spojené má dodavatel bez ohledu na to, jak velké množství vody odběratel odebírá či vypouští do kanalizace.  Celkový podíl pevné složky v rámci příjmů dodavatele z vybraného vodného a stočného může být dle cenového věstníku ministerstva financí ve výši  až  15% , na území provozovaném Vodakvou se pohybuje zhruba kolem 13%.  

Průměrná cena

Vedle pohyblivé a pevné složky je v ceníku pro informaci uváděna i tzv. průměrná cena. Jedná se o průměrnou částku, vypočítanou z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné resp. odpadní vody. Průměrná cena tedy odpovídá výši vodného a stočného, které by bylo účtováno v případě jednosložkové ceny. Jedná se však pouze o orientační částku, konečná cena za kubík vody se u různých odběratelů liší, právě z toho důvodu, že je vodné a stočné účtováno ve dvousložkové formě. Například výsledná cena za kubík vody pro odběratele v bytových domech je daleko nižší, protože se jedna pevná složka, hrazená za společný fakturační vodoměr, rozpočítá do podstatně většího množství odebraných kubíků.

Průměrné výdaje domácnosti za vodné a stočné

1 litr odebrané pitné vody stojí cca 4 haléře a 1 litr vypuštěných odpadních vod přibližně 3 haléře, dohromady tedy 7 haléřů (vč. DPH). Při průměrné spotřebě, která na území provozovaném Vodakvou činí 83 litrů na osobu za den, zaplatí tedy člověk za vodu přibližně 6 Kč denně. Za rok průměrný spotřebitel odebere a vypustí zhruba 30 m3 vody, za což zaplatí asi 2 240 Kč.

Další informace k ceně vodného a stočného:

Oznámení