94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Množství odebrané vody je měřeno pomocí fakturačního vodoměru, umístěného zpravidla ve sklepě bezprostředně za vstupem vodovodní přípojky do objektu nebo ve vodoměrné šachtě. Vodakva používá různé typy a velikosti fakturačních vodoměrů. Velikost osazeného vodoměru závisí na množství odebírané vody. Jak velký je váš fakturační vodoměr, zjistíte na každé faktuře za vodné a stočné nebo na evidenčním listu, který je součástí smlouvy o dodávce pitné vody a odkanalizování. Měření na soukromém vodoměru, umístěném v bytě či jinde, se při fakturaci nebere v úvahu.

Fakturační, neboli patní vodoměr nemovitosti, je majetkem Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a jeho osazení nebo výměnu můžou provádět pouze pracovníci Vodakvy. Šroubení na vodoměru je proti neoprávněné manipulaci zajištěno objímkou s montážní plombou. Dále je na vodoměru umístěna cejchovní plomba nebo nálepka s uvedením roku úředního ověření (platnost tohoto ověření je u vodoměrů na studenou vodu 6 let). Před skončením platnosti úředního ověření se vodoměry vyměňují, tato výměna je samozřejmě bezplatná. S vodoměrem a potrubím po hlavní domovní uzávěr za vodoměrem mohou manipulovat pouze zaměstnanci Vodakvy. Je důležité, aby plomba na vodoměru zůstala neporušena, v opačném případě bychom museli požadovat náhrady škody. Všechny závady v měření prosím ihned oznamte na příslušném vodovodním středisku Vodakvy. 

Oznámení