Cena vody

Drobečková navigace

Cena vodného a stočného je věcně usměrňovaná podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. Sazby vodného a stočného schvaluje každoročně na svém zasedání valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Vodné a stočné je účtováno od roku 2002 ve dvousložkové formě, tedy ve formě pevné a pohyblivé složky. Pohyblivá část se vypočítává podle skutečné spotřeby, k ní se připočítá pevná složka, jejíž výše se určuje podle velikosti fakturačního vodoměru.

Ceník vodného a stočného pro členské obce Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (Vodné a stočné 2023)

Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2023 pro obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ),  jsou stanoveny dle usnesení valné hromady sdružení - viz seznam členských obcí.

Pohyblivé složky - platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody

ceny v Kč za 1m

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%)
46,70 51,37 37,60 41,36 84,30 92,73

Pevné složky - roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru

ceny v Kč za rok

fakturační vodoměr - Qn [m3/h] vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%)
1,5 1 139 1 252,90 1 070 1 177 2 209 2 429,90
2,5 1 938 2 131,80 1 838 2 021,80 3 776 4 153,60
3 2 412 2 653,20 2 300 2 530 4 712 5 183,20
3,5 2 928 3 220,80 2 807 3 087,70 5 735 6 308,50
5 4 711 5 182,10 4 579 5 036,90 9 290 10 219
6 6 073 6 680,30 5 949 6 543,90 12 022 13 224,20
7 7 559 8 314,90 7 455 8 200,50 15 014 16 515,40
10 12 687 13 955,70 12 713 13 984,30 25 400 27 940
15 23 145 25 459,50 23 625 25 987,50 46 770 51 447
20 35 630 39 193 36 850 40 535 72 480 79 728
25 49 879 54 866,90 52 114 57 325,40 101 993 112 192,30
30 65 712 72 283,20 69 228 76 150,80 134 940 148 434
35 82 996 91 295,60 88 051 96 856,10 171 047 188 151,70
40 101 628 111 790,80 108 473 119 320,30 210 101 231 111,10
50 142 617 156 878,70 153 767 169 143,70 296 384 326 022,40
60 188 162 206 978,20 204 551 225 006,10 392 713 431 984,30
75 264 210 290 631 290 130 319 143 554 340 609 774
80 291 477 320 624,70 321 005 353 105,50 612 482 673 730,20
90 348 711 383 582,10 386 080 424 688 734 791 808 270,10
100 409 384 450 322,40 455 411 500 952,10 864 795 951 274,50
120 540 397 594 436,70 606 105 666 715,50 1 146 502 1 261 152,20

Poznámka:  V případě tlakové přípojky kanalizace, u které je technologie pro domovní čerpací stanice odpadních vod v majetku Vodakvy a tato technologie je napájená elektrickou energii z domovní přípojky odběratele, se cena pevné složky stočného snižuje pro rok 2023 o 0,74 Kč bez DPH na 1 m3 fakturovaného stočného.

Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)

pohyblivá složka pevná složka celkem
bez DPH bez DPH bez DPH
37,60 5,06 42,66

Průměrná cena (tzn. cena v jednosložkové kalkulaci, uváděná pouze pro porovnání s ostatními regiony, kde nemají dvousložkové vodné a stočné).

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%) bez DPH s DPH (10%)
52,98 58,28 42,66 46,93 95,64 105,21

Poznámka: V obci Lužná platí pro odběratele jednosložková cena vodného a stočného ve výši průměrné ceny, tedy 95,64 Kč za m3 bez DPH. V obci Blatnice je pro domácnosti cena jednosložková ve výši průměrné ceny (95,64 Kč za m3 bez DPH), u ostatních odběratelů se v Blatnici účtuje dvousložková cena dle výše uvedeného ceníku.

Ceníky pro obce provozované na individuální provozní smlouvu:

Ceník stočného pro členské obce Sdružení mikroregionu Balkán

Ceník stočného pro obec Vysoká Pec

Vysvětlení položek ceny

Vodné a stočné

Platba za služby poskytované v oblasti vody má dvě části – vodné a stočné. Vodné je úplata za pitnou vodu a za službu spojenou s její výrobou a jejím dodáním. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod.

U podnikatelů či u nemovitostí, které slouží  ke komerčním účelům, se navíc jako součást stočného fakturuje i srážková voda. Poplatky za ni se počítají z velikosti plochy střechy a ostatních ploch, které jsou odkanalizované do veřejné kanalizační sítě.

Pozn. : Pro likvidaci kalů ze septiků a žump se stanovují ceny zvlášť.

Dvousložkové vodné a stočné

Od roku 2002, kdy vstoupil v platnost Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb., účtuje Vodakva dle tohoto zákona vodné a stočné ve dvousložkové formě, a to na základě rozhodnutí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury provozované Vodakvou. Vodné a stočné má tak dvě části – pohyblivou složku a pevnou složku.

Výše pohyblivé složky se vypočítá na základě skutečně odebraného či odkanalizovaného množství vody, ceny jsou stanovené za jeden metr krychlový odebrané (odkanalizované) vody a jsou pro všechny odběratele stejné, ať už se jedná o domácnosti nebo tzv. ostatní odběratele. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce. Množství odvedených odpadních vod se stanoví na základě toho, kolik pitné vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě, případně z vlastních zdrojů odběratele. Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se množství dodané vody a odvedených odpadních vod pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon č. 274/2001 Sb.,prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb).

Výše pevné složky se určuje jako roční platba podle velikosti (jmenovitého průtoku) fakturačního vodoměru v připojené  nemovitosti. V případě, že v nemovitosti není vodoměr a spotřeba se stanoví pomocí směrných čísel, odpovídá výše pevné složky velikosti vodoměru, který by byl standardně v této nemovitosti vzhledem ke spotřebě osazen. Pevná složka je určena k úhradě nákladů souvisejících s měřením, pravidelnými odečty vodoměrů, fakturací, výměnami či opravami vodoměrů a údržbou a opravami částí vodovodních a kanalizačních přípojek umístěných v pozemcích tvořících veřejné prostranství. Tyto činnosti musí být prováděny na základě Zákona o vodovodech a kanalizacích  a náklady s nimi spojené má dodavatel bez ohledu na to, jak velké množství vody odběratel odebírá či vypouští do kanalizace.  Celkový podíl pevné složky v rámci příjmů dodavatele z vybraného vodného a stočného může být dle cenového věstníku ministerstva financí ve výši  až  15% , na území provozovaném Vodakvou se pohybuje zhruba kolem 12%.  

Průměrná cena

Vedle pohyblivé a pevné složky je v ceníku pro informaci uváděna i tzv. průměrná cena. Jedná se o průměrnou částku, vypočítanou z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné resp. odpadní vody. Průměrná cena tedy odpovídá výši vodného a stočného, které by bylo účtováno v případě jednosložkové ceny. Jedná se však pouze o orientační částku, konečná cena za kubík vody se u různých odběratelů liší, právě z toho důvodu, že je vodné a stočné účtováno ve dvousložkové formě. Například výsledná cena za kubík vody pro odběratele v bytových domech je daleko nižší, protože se jedna pevná složka, hrazená za společný fakturační vodoměr, rozpočítá do podstatně většího množství odebraných kubíků.

Průměrné výdaje domácnosti za vodné a stočné

1 litr odebrané pitné vody stojí v průměru 5,8 haléřů a 1 litr vypuštěných odpadních vod přibližně 4,7 haléře, dohromady tedy cca 10,5 haléřů (vč. DPH). Při průměrné spotřebě, která na území provozovaném Vodakvou činí 84 litrů na osobu za den, zaplatí tedy člověk za vodu přibližně 9 Kč denně. Za rok průměrný spotřebitel odebere a vypustí zhruba 30 m3 vody, za což zaplatí asi 3 156 Kč.

Cenové kalkulace

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů najdete na této stránce.

Starší ceníky

Ceníky vodného a stočného od roku 2011 je možné prohlédnout na této stránce.